Facility Address

 

Factory:-
Plot E-118, M.I.D.C., Tarapur, Boisar,
District: Palghar – 401 506, Maharashtra, India.

info@ishantpolychem.com

Tel: 09545659842

Regd. Office:-
211 Samuel Street, 1st Floor Office no. 2,
Masjid Bunder (W), Mumbai -400 003, Maharashtra, India.

marketing@ishantpolychem.com

Tel : 91-22-23445496